ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť MW Promotion, s.r.o., so sídlom Komenského 2375/36, 960 01 Zvolen, IČO: 31 62 01 24, e-mail: osobneudaje@tanol.sk ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.tanol.sk považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvorila zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov pri používaní e-shopu www.tanol.sk

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ROZSAH SPRACOVANIA

Spoločnosť MW Promotion, s.r.o.spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pri používaní e-shop-u na www.tanol.sk a to:

krstné meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefón, ktoré budú použité výlučne pre vybavenie objednávky, jej vyúčtovanie, správne doručenie a prípadné vedenie reklamácií, ako aj pre komunikáciu so zákazníkom a marketingové účely.

V súvislosti s elektronickým prístupom k internetovej stránke sú spracúvané aj IP adresa, súbory cookies, agregované a anonymizované štatistiky týkajúce sa návštevnosti stránky a správania sa návštevníkov.

Spoločnosť MW Promotion, s.r.o.spracúva Vaše osobné údaje v písomnej a elektronickej forme.

Spoločnosť MW Promotion, s.r.o.nespracúva žiadne citlivé osobné údaje resp. osobné údaje zvláštnej kategórie.

SÚBORY COOKIE A ĎALŠIE TECHNOLÓGIE

Webové stránky, e-mailové správy a reklamy spoločnosti MW Promotion,s.r.o. môžu používať súbory „cookies“ a ďalšie technológie. Tieto pomáhajú spoločnosti MW Promotion, s.r.o. lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti webovej stránky ľudia navštívili. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií, ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádzame ako s osobnými údajmi.

Ak chcete zakázať súbory cookie pre Vami používaný webový prehliadač, prejdite do Nastavení webového prehliadača, kde môžete meniť svoje nastavenia a blokovať súbory cookie. V prípade zakázania súborov cookie môžu byť niektoré funkcie webovej stránky www.tanol.sk spoločnosti MW Promotion, s.r.o. nedostupné.

ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením údajov do objednávky dáva návštevník webovej stránky www.tanol.sk , v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľovi webovej stránky a spolupracujúcim subjektom svoj súhlas so spracovaním svojich údajov poskytnutých v rámci objednania a nákupu tovaru v internetovom obchode.

PLNENIE PRÁVNYCH POVINNOSTÍ

Spoločnosť MW Promotion, s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje aj v súvislosti s plnením právnych povinností ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU.

OCHRANA PRÁV A PRÁVNYCH NÁROKOV

Spoločnosť MW Promotion, s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov spoločnosti MW Promotion, s.r.o. alebo pre účely oprávnených záujmov spoločnosti MW Promotion, s.r.o. alebo iných osôb (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú uchovávané na obdobie 3 rokov odo dňa ich poskytnutia. Vo vzťahu k údajom, ktoré je spoločnosť MW Promotion, s.r.o. povinná uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich spoločnosť MW Promotion, s.r.o. uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu a tiež vybavovaní objednávok, nakladá v zmysle “Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.”

Z vyššie uvedeného zákona plynie i poskytnutie získaných osobných údajov prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky.

MW Promotion s.r.o. dbá na to, aby spolupracujúce subjekty poskytovali dostatočné záruky na to, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv.

Spoločnosť MW Promotion s.r.o. môže sprístupniť Vaše osobné údaje subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).

Spoločnosti, ktorým sú poskytované Vaše osobné údaje, sú povinné ochraňovať vaše údaje. Spoločnosť MW Promotion s.r.o. neprenáša vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PLATBE PLATOBNOU KARTOU

Pri platbe platobnou kartou zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje a odovzdávame ich vydavateľovi platobnej karty za účelom spracovania platieb a splnenia zákonných požiadaviek, ako je napríklad identifikácia platobnej transakcie v súlade so smernicou EÚ o platobných službách PSD2. Jedná sa o osobné údaje v rozsahu meno držiteľa platobnej karty, typ platobnej karty, číslo platobnej karty, číslo terminálu, dátum ukončenia platnosti platobnej karty (mesiac a rok), krajina pôvodu platobnej karty, číslo objednávky, e-mailová adresa zákazníka, číslo zákazníka, údaje o adrese (ulica, adresa, PSČ, mesto a krajina) a v prípade podnikateľov DIČ a obchodné meno spoločnosti.

Odovzdávanie platobných údajov sa uskutočňuje najmä z dôvodu spracovania platieb a pre zákonom stanovené účely, ako je napríklad identifikácia platobnej transakcie a boj proti praniu špinavých peňazí. Právnym základom spracovania údajov je nielen spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy podľa čl. 6 GDPR ods. I písm. b), ale predovšetkým spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností podľa čl. 6 GDPR ods. I písm. c).

Spolupracujeme s poskytovateľmi platobných služieb, ktorých činnosť je regulovaná zákonom o platobnom styku a ktorí pre nás vykonávajú prijímanie a zúčtovania platobných transakcií.

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať písomným oznámením obsahujúcim jednoznačný identifikátor osoby, zaslaným na poštovú adresu spoločnosti MW Promotion, s.r.o.., sídlom Komenského 2375/36, 960 01 Zvolen alebo na e-mailovú adresu: osobneudaje@tanol.sk . Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené spoločnosti MW Promotion, s.r.o.., môže spoločnosť spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. za účelom plnenia právnych povinností na úseku účtovníctva, daní a archívnictva, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

VAŠE PRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne v spoločnosti MW Promotion, s.r.o. máte právo:

žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

na prenosnosť osobných údajov;

podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR,

vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov na personalizovanú reklamu právo na účasť fyzickej osoby na rozhodovaní, aké informácie a reklamy Vám budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovanie a právo na prednesenie Vášho stanoviska

KONTAKT NA ZASLANIE ODPOVEDE

V prípade, že spoločnosti MW Promotion, s.r.o. zašlete kontakt e-mailom na adresu osobneudaje@tanol.sk alebo poštou na adresu MW Promotion, s.r.o., sídlom Komenského 2375/36, 960 01 Zvolen, uložíme vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť MW Promotion, s.r.o. berie bezpečnosť Vašich osobných údajov veľmi vážne. Pri uchovávaní Vašich osobných údajov spoločnosť MW Promotion, s.r.o. používa počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. Spoločnosť MW Promotion, s.r.o. má spracované interné smernice na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť MW Promotion, s.r.o. Vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia.

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj osoby oprávnené konať v mene spoločnosti MW Promotion, s.r.o. a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých úrovniach celej našej spoločnosti.

PREČÍTAL SOM SI TIETO ZÁSADY O OCHRANE ÚDAJOV S DETAILNÝMI INFORMÁCIAMI, POROZUMEL SOM IM A SÚHLASÍM.

Shopping cart0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0