01.05.2020

Všeobecné obchodné podmienky
(aktuálne znenie)

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.tanol.sk (ďalej ako „e-shop“) medzi kupujúcim a predávajúcim. V týchto Všeobecných obchodných podmienkach výslovne neupravené právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá odošle objednávku tovaru z e-shopu (ďalej ako „kupujúci“ alebo „vy“).

Predávajúcim je: MW Promotion, s.r.o. so sídlom Komenského 2375/36, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v Oddieli Sro, vložka č. 2364/S., IČO: 31 62 01 24, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK9711110000006611375001, (ďalej ako „predávajúci“ ).

Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

www.soi.sk – na tejto webovej stránke je tiež uvedený telefonický kontakt na Ústredný inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR.

V prípade otázok, sťažností alebo iných podnetov nás neváhajte kontaktovať:

 • zákaznícka linka počas pracovných dní: 0904 707 010 (pondelok – piatok, 08:00 – 16:00)
 • email: info@tanol.sk

Komunikácia vrátane uzatvorenia kúpnej zmluvy prebieha v slovenskom jazyku.

2. Postup objednania a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ponukou tovaru sa rozumie súhrn výrobkov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-shopu (ďalej ako „tovar“). Ponuka tovaru je primárne určená konečným spotrebiteľom, a preto si predávajúci vyhradzuje právo limitovať počet kusov objednaného tovaru na druh tovaru v jednej objednávke.

Konečným spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je podnikateľský subjekt, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy.

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení.

K vzniku právnych vzťahov, teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza momentom doručenia emailového potvrdenia o prijatí vašej objednávky zo strany predávajúceho na vašu emailovú adresu.

Postup objednania tovaru

Tovar si môžete vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka“. Ak ste do svojho košíka vložili všetky vami želané výrobky (tovar), môžete priamo v nákupnom košíku pristúpiť k ďalším krokom potrebným pre odoslanie objednávky, a to prostredníctvom tlačidla „Pokladňa“.

V nasledujúcom kroku budete vyzvaný, aby ste uviedli svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu, kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a emailovú adresu. Vaše údaje budú spracúvané iba na účely nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy.

V prípade podnikateľského subjektu je v objednávke potrebné uviesť názov firmy, adresa, IČO, DIČ a IČ DPH ak je subjekt registrovaný ako platiteľ DPH.

Následne vám bude zobrazený súhrn objednávky, kde si môžete vybrať spôsob dopravy tovaru. Objednávku potvrdíte tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“. Po odoslaní objednávky už nie je možné vykonať zmenu vašich údajov a objednávky. V prípade potreby zmeny objednávky/údajov po odoslaní objednávky, kontaktujte bezodkladne, prosím, našu zákaznícku linku. Podmienkou odoslania objednávky je vaše oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Po odoslaní objednávky budete automaticky prostredníctvom emailu informovaný o prijatí vašej objednávky. Tento automatický email je potvrdením záväzného prijatia vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávky). K uzatvoreniu kúpnej zmluvy teda dochádza doručením potvrdzujúceho emailu o prijatí objednávky na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke. Po zaslaní automatického emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky vám na vašu emailovú adresu uvedenú v objednávke môžeme poskytovať ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia vašej objednávky (napr. informáciu o expedovaní tovaru).

3. Minimálna hodnota objednávky

Pre objednávky v e-shope nie je stanovená minimálna hodnota objednávky.

4. Dodanie a dostupnosť tovaru

Objednaný tovar je doručovaný výhradne na územie Slovenskej republiky. V procese objednávky si môžete zvoliť formu dopravy podľa ponuky. Do nákupného košíka môžete vložiť iba výrobky (tovar) dostupné skladom.

Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi prostredníctvom emailu o vyexpedovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 24 hodín do 14 dní od momentu zaslania objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty sú orientačné a predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie v doručovaní tovaru kupujúcemu oproti lehotám uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Pre objednávky sú účtované náklady na prepravu (poštovné) podľa bodu 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tieto náklady nie sú účtované v prípade osobného odberu tovaru podľa bodu 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5. Prechod vlastníctva tovaru

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim; v prípade, ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať.

6. Ceny a náklady na prepravu

Všetky ceny uvedené v e-shope sú uvedené vrátane zákonných sadzieb dane z pridanej hodnoty. Záväznými sú pre obe zmluvné strany ceny platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Spôsob dopravy je realizovaný :

 • prostredníctvom Slovenskej pošty
 • prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS – Slovak Parcel Service s.r.o.
 • osobný odber na adrese: MW Promotion s.r.o, Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava počas pracovných dní v čase od 09:00 do 16:00

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

Predávajúci je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na web stránke predmetného internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv.

7. Platobné možnosti a elektronická faktúra

Pri objednávkach uzatvorených na diaľku prostredníctvom e-shopu vám ponúkame nasledujúcu platobnú možnosť:

 • platba debetnými a kreditnými kartami Maestro, Mastercard a Visa prostredníctvom platobnej brány Trust Pay
 • okamžité bankové prevody OnlineBanking prostredníctvom platobnej brány Trust Pay

Tovar vám bude odoslaný až po prijatí platby na bankový účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a objednávku automaticky stornovať, ak nie je celková cena objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného) pripísaná na účet predávajúceho do 7 dní odo dňa obdržania emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky.

Vystavená a na vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bude zaslaná výlučne elektronická faktúra a to spolu s e-mailovou informáciou o vyexpedovaní vašej objednávky.

8. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

9. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ alebo nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Uplatnenie reklamácie je možné:

 • osobne na adrese: MW Promotion s.r.o., Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava (spolu s dokladom o kúpe).
 • poštou na adrese: MW Promotion s.r.o., Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava (spolu s dokladom o kúpe ).

Pri uplatnení reklamácie predávajúci odporúča (nepodmieňuje), aby sa pred samotným uplatnením kupujúci telefonicky alebo elektronicky skontaktoval s predávajúcim, ktorý ho poučí a bude informovať o všetkých podstatných náležitostiach a postupe pri podávaní a vybavovaní reklamácie:

tel. : +421 904 707 010 (pracovné dni od 09:00 do 16:00)

email : info@tanol.sk

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

Bližšie podmienky záruky a reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je zverejnený a je spotrebiteľom k dispozícií aj na webovej stránke internetového obchodu. V prípade potreby je možné reklamačný poriadok zaslať aj elektronicky alebo v písomnej forme na kupujúcim zvolenú adresu.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

 • kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Reklamačné konanie nie je možné začať v prípadoch, ak kupujúci nepreukáže, že tovar zakúpil od predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný) alebo inak nepreukáže, že tovar zakúpil od predávajúceho.

10. Odstúpenie od zmluvy, spôsob vrátenia tovaru

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci (spotrebiteľ) môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, od dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci (spotrebiteľ) informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Kupujúci (spotrebiteľ) môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícií na webovej stránke predávajúceho, alebo kupujúcemu (spotrebiteľovi) v prípade vyžiadania bude odoslaný e-mailom alebo poštou.

O uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ste povinný nás informovať písomne v stanovenej lehote, a to jednou z nasledujúcich možností:

 • formulárom alebo listom zaslaným na adresu MW Promotion s.r.o., Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava
 • emailom na emailovú adresu info@tanol.sk

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

11. Mimosúdne riešenie sporov

Vzniknuté spory majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, za predpokladu, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má bydlisko na území Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže žalovať predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@tanol.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 30.4.2020 je tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov – platformy ODR Európskej komisie.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur vrátane DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

V prípade rozdielnych názorov s našimi zákazníkmi sa snažíme nájsť zhodné riešenie. Ak nie ste spokojný s niektorou z našich ponúk, kontaktujte nás, prosím, na emailovej adrese info@tanol.sk

12. Ochrana osobných údajov

Znenie ochrany osobných údajov podľa GDPR nájdete tu.

13.Záverečné ustanovenia

Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto Všeobecné obchodné podmienky je vylúčená aplikácia ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia na zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v znení, s ktorým sa kupujúci mal možnosť oboznámiť pred odoslaním objednávky, čo potvrdil zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.tanol.sk, pričom zmenené Všeobecné obchodné podmienky sa neuplatnia na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke www.tanol.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.05.2020.

Shopping cart0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0